پودر دکلره وینا

پودر دکلره سفید و آبی ( بدون آمونیاک)
پودر دکلره وینا روشن ترین بلوند را با بالاترین میزان حفاظت، بدون آسیب دیدگی
به روی مو ایجاد می کند، اکسیژن فعال موجود در این محصول عامل روشن شدن
.مو بدون صدمه زدن در زمان دکلره کردن است

توضیحات تخصصی

نظرات