نرم کننده و تثبیت کننده رنگ موی سر

توضیحات تخصصی

نرم کننده موی سر لورینت دارای ترکیبی فوق العاده و بسیار مناسب برای موهای شما ی باشد.

نظرات