توضیحات تخصصی

حاوی پروتین اصلی حفظ ساختار مو

احیا کننده ،مغذی و آبرسان خیلی قوی

نظرات